loader image

sudaama charit / Narrotam Das / prshth 8

bhaag-3
punah grah-aagaman

(sudaama)
vaisei raaj.samaaj banee gaj.baaji ghanee man sambhram chhaayau .
vaisei kanchan ke sab dhaam haine dvaarike ke mahilon phiri aayau .
bhaun bilokibe ko man lochat sochat hee sab gaanv manjhaayau .
poochhat paande phirain sabason par jhoparee ko kahoon khoj na paayau ..70..

devanagar kai jachchhapur, haun bhatakyo kit aay .
naam kaha yahi nagar ko, sau na kahau samujhaay ..
sea na kahau samujhaay, nagaravaasee tum kaise .
pathik jaho jhankhahi taho ke log anaise .
log anaise naahin, lakhau dvijadev nagar kai .
krpa karee hari dev, diyau hai devanagar kai ..71..

sundar mahal mani-maanik jatit ati,
subaran sooraj prakaas maanaan de rahyo .
dekhat sudaama ko nagar ke log dhae,
bharai akulaay joee soee pagai chhoovai rahyo .
bobhaneen kai bhoosan vividh bidhi dekhi kahyo,
jahon haun nikaaso so tamaaso jag jvai rahyo .
aisee usa phiree jab dvaarika daras paayo,
dvaarika ke saris sudaamaapur hvai rahyo ..72..

kanak.dand kar mein liyee dvaarapaal hain dvaar.
jaay dikhaayau sabani laine ya hai mahal tumhaar ..73..

kahyo sudaama haisat hau, hvai kari param praveen .
kutee dikhaavahu mohin vah , jaho bobhanee deen ..74..

dvaarapaal son tin kahee, kahee pathavahu yah gaath .
aaye bipr mahaabalee, dekhahu hohu sanaath ..75..

sunat chalee aanatd yut, sab sakhiyan lai sang .
kinkinee noopur dundubhi, manahu kaam chaturang ..76..

(sudaama kee patnee)

kahee baanbhanee aai kai, yahai kant nij geh .
shree jadupati tihun lok mein, keenh pragat niju neh ..77..

(sudaama )

hamain kant tum jati kaho, bolau bachan saibhaari .
inhain kutee meree hutee, deen baapuree naari ..78..

(sudaama kee patnee)

main to naari tihaariyai, sudhi saibhaariye kant .
prabhuta sundarata sabai, daee rookminee kant ..79..

(sudaama)

tootee see madaiya meree paree hutee yaahee thaure
taamain paro dukh kaataun kahaan hem.dhaam ree .
jevar.jaraoo tum saaje prati ang.ange
sakhee sohai sang vah chhoochhee hutee chhaam ree .
tum to patambar ree odhe kinaareedaare
saaree jarataaree vah odhe kaaree kaamaree .
meree va pandain tihaaree anuhaar hee paie
vipada sataee vah paee kahaan paamaree ..80..

1

Add Comment

By: Narrotam Das

© 2023 Pothi | All Rights Reserved

Do not copy, Please support by sharing!